NAISTEN TÄYDEN PALVELUN VAATELIIKE!

Käyttöohje ja turvallisuusseloste -SPOT Blue

Käyttöohje – Spot Blue

Spot Blue tehoaa mm. näihin tahroihin: kuulakärkikynä, tulostinmuste, tussi, kynsilakka, liima ja merkkauskynä.

Kaada tahranpoistoainetta suoraan tahralle ja harjaa tahrakohtaa hellävaraisesti. Anna vaikuttaa 10-15 min ja pese normaalisti. Mikäli tahraa jää vielä näkyviin, voit toistaa käsittelyn. Tahranpoisto tehoaa parhaiten tuoreisiin ja pesemättömiin tahroihin. Kokeile tekstiilin värinkestoa nurjalle puolelle. (Ei pellavalle ja silkille)

Ammattipesuloiden käyttämä tahranpoistoaine on nyt ensimmäistä kertaa suoraan laimentamattomana saatavilla sinulle. Huomioithan kuitenkin, että ei ole olemassakaan ainetta, joka pystyisi poistamaan aivan kaikki (vanhat/pinttyneet) tahrat. Spot-tahranpoisto on kuitenkin markkinoiden tehokkain työkalu siihen.

Pakkauskoko 210ml

Tuoteseloste
≥ 30% alifaattiset hiilivedyt
5 – < 15% anioniset pinta-aktiiviset aineet
5 – < 15% aromaattiset hiilivedyt
Säilyvyys vähintään 5 vuotta

Produktinnehåll
≥ 30% aalifatiska kolväten
5 – < 15% anjoniska tensider
5 – < 15% aromatiska kolväten
Hållbarhetstid på minst 5 år

Turvallisuusseloste / Säkerhetsdatablad

Vaara

Sisältää: N-butyyliasetaatti, 1-metoksi-2-propanoli, bentseenisulfonihappo, 3-metoksipropyyliamiini-suola, 2-(polyoksietyleeni-)propyyliheptametyyli-trisiloksaani
Syttyvä neste ja höyry.

Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö / pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

Fara

Innehåller: N-butylacetat, 1-metoxi-2-propanol, bensensulfonsyra, 3-metoxipropylaminsalt, 2-(polyoxietylen-) propylheptametyltrisiloxan

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Allvarlig ögonskada. Kan orsaka sömnighet och yrsel. Skyddas mot värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Ring omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare. VID HUDEN (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten eller spray. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i era minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja. Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationella föreskrifter. UFI: WUSP-N04G-X00R-9A0J 210ml Fläckborttagningsmedel.